Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecné informace

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a)  Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b)  Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c)  vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d)  v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:

Vranovská pláž s.r.o., identifikační číslo 283 42 259, se sídlem Mladoňovice 65, 675 32 Mladoňovice.

2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

a) plnění zákonných povinností

(i)  plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

(ii) splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

(iii) splnění archivačních povinností;

(b)  uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

(c)  ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) péče o klienty

(b)  nabízení produktů a služeb

Jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální klienty, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek. Více podrobností o předávání je uvedeno dále v těchto Zásadách.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní a identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách.

Záznam komunikace. Naše společnost monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci s klienty. V případě pořizování hlasových záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů a, s Vaším souhlasem, pro účely péče o klienty.

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech používaných naší společností.

Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naši společnosti je též automatizované vyhodnocování (pro personalizaci našich nabízených produktů a služeb) osobních údajů o klientech; při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o klientovi. To provádíme zejména pro účely dodržení našich právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jejích klientů, případně třetích osob. V určitém rozsahu však výsledky příslušného vyhodnocování může naše společnost využívat i při přípravě individualizovaných produktů a služeb.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (naši dodavatelé a partneři). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost, nebo ověřujeme jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost nebo je ověřen jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

  • příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  • poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
  • dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

S Vaším souhlasem, na základě kterého jsme v příslušném rozsahu oprávněni nakládat, mohou být předávány Vaše osobní údaje dále subjektům pro účely dodržování právních povinností naší společnosti, uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, péče o klienty.

2.6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

(a)  plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;

(b)  nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let

(c)  péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

2.7. Právo odvolat souhlas

V těchto Zásadách jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a)  odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo

(b)  odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím písemně na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prostřednictvím emailové adresy u nás registrované.

2.8. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

(a)  od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb klienty či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek společnosti apod.

(b)  z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

(c)  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

2.9. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)  od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)  požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

Jako klient máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiné obdobné kontaktní údaje. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále pak údaje zjišťované pro posouzení úvěrového rizika obchodu.

Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí:

Sociodemografické údaje - například věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, počet osob v domácnosti, typ způsobu zajištění příjmu, charakter pracovního poměru

Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, doba platnosti záruky, číslo vocheru apod..

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné komunikaci. Jde zejména o:

(i)  údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace,

(ii) záznamy Vámi preferovaného jazyka pro komunikaci, o projeveném zájmu o produkt či službu nebo o Vašich specifických požadavcích, které nám byly sděleny.